Direct naar de content Direct naar de footer
eqin header image

Algemene voorwaarden

Algemene verhuur- en verkoopvoorwaarden van EQIN B.V.

 
Gevestigd aan de Theemsweg 2 (Havennr. 5101), 3197 KM Rotterdam, KvK nummer 24266101. 

 

Algemene Verhuurvoorwaarden (Algemene Verkoopvoorwaarden vanaf artikel 17)
 

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen
Voor de toepassing van deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Verhuurder: EQIN B.V., handelend onder de naam EQIN en al haar vestigingen in Nederland
b) Huurder: de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiële) huurovereenkomst
c) Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk
d) Materieel: alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde en/of ter beschikking gestelde roerende zaken, al dan niet in eigendom van Verhuurder
e) Week: een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een weekend (zaterdag en zondag) niet wordt meegerekend, tenzij de huurperiode op zaterdag of zondag aanvangt. Feestdagen op maandag t/m vrijdag worden beschouwd als huurdag
f) Huurdag: een periode van 24 aaneengesloten uren. Een periode van minder dan 24 uur geldt als een huurdag. Wanneer de huur op zaterdag aanvangt, worden zaterdag en zondag gezamenlijk als één huurdag aangemerkt
g) Schriftelijk: in geschrift o.a. per brief, e-mail, EDI, internet of ander elektronisch medium.
h) Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd, dan wel nadat door of namens Huurder enig schriftelijk document, bijv. doch niet uitsluitend een verhuurcontract, bij aflevering van het Materieel is ondertekend.
i) Verhuurder kan een legitimatie verlangen van Huurder of van de degene die het Materieel namens Huurder komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt. 

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder, waaronder begrepen huur/verhuur van Materieel en daaraan gerelateerde diensten zoals installatie, service en onderhoud.
Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af en aanvaardt slechts afwijkingen van deze Algemene Verhuurvoorwaarden, indien Verhuurder schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

Artikel 3 Offerte en overeenkomst

Elke offerte door Verhuurder aan Huurder uitgebracht is vrijblijvend. Alle aanbiedingen en offertes worden gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid van Materieel. 
Gegevens, prijzen daarbij inbegrepen, in drukwerk, catalogi of op internet vormen geen aanbod vanwege Verhuurder. 
Hieraan kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend. 
Een overeenkomst tot verhuur komt op het eerste van de volgende momenten tot stand: 
a) Op het moment van ondertekening van de verhuurovereenkomst door of namens Huurder, of 
b) Op het moment dat de opdracht van Huurder aan Verhuurder naar aanleiding van de offerte schriftelijk door Verhuurder is bevestigd, of 
c) Op het moment dat voldaan is aan de vereisten van artikel 1 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden betreffende mondelinge afspraken. 

Artikel 4 Huurtermijn
De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één huurdag of een veelvoud hiervan. Voor bepaald Materieel geldt een minimum huurperiode. 
De huurperiode start op de dag en het uur waarop het Materieel aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, tenzij Partijen anders overeenkomen. De huurperiode eindigt op de dag en het uur waarop het Materieel in het beheer van Huurder wordt teruggebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen. 
Indien de huur wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dient Huurder tenminste 1 dag vóór de datum waarop Huurder de huur wil beëindigen, Verhuurder schriftelijk van deze einddatum op de hoogte te stellen.
Materieel met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 10 gebruiksuren per Huurdag, dan wel 50 gebruiksuren per week. Indien uit de registratie van de urenteller blijkt dat Huurder dit Materieel langer dan 10 gebruiksuren per Huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 50 gebruiksuren per week, dient Huurder voor elk uur extra gebruik een vergoeding te betalen op basis van het volcontinue tarief (150% van het reguliere tarief). 

Artikel 5 Beschikbaar Materieel
De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel dat Verhuurder in voorraad heeft. 
a) Materieel dat niet voorradig is in het dichtstbijzijnde magazijn van Verhuurder doch wel in een andere vestiging, kan of door Huurder in de andere vestiging worden afgehaald of Verhuurder kan zorgen dat het betreffende magazijn dit Materieel levert, waarbij de transportkosten voor rekening van Huurder zijn. 
b) Materieel dat door volume, gewicht of aard uitsluitend op bepaalde locaties voorradig is, wordt alleen vanuit deze locaties geleverd en moet daar ook worden teruggebracht. 
c) Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn in geen van de vestigingen van Verhuurder, kan Verhuurder desgewenst bemiddelen om het gewenste materiaal alsnog te leveren.
In voorkomend geval is Huurder gebonden aan de voorwaarden van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Huurder vergoedt aan Verhuurder het nader overeen te komen huurtarief. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of met het door de derde geleverde Materieel. Het Materieel wordt door Verhuurder in schone en goed bruikbare staat geleverd. 

Artikel 6 Transport van Materieel door Verhuurder 
a) Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen, tenzij het Materieel door of namens Verhuurder wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn uitsluitend de kosten voor rekening van Huurder. 
Wanneer dit met Huurder is afgesproken, verzorgt Verhuurder tegen een separaat overeen te komen tarief het transport van en naar de door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats, niet zijnde schepen of offshore-installaties, inclusief laden en lossen. 
b) Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen. 
c) Aflevering in gedeelten is toegestaan. 
Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door Huurder statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van 15%. 
d) Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour nemen van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor rekening en risico van Huurder te laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe aflevering of retourname komen geheel voor rekening van Huurder. 

Artikel 7 Verplichtingen en bevoegdheden van Verhuurder
a) Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend geringe kleur-, design-, gewicht- en of maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren niet negatief beïnvloeden. 
b) Verhuurder verzorgt het preventief en correctief onderhoud van het Materieel gedurende de huurperiode en draagt daarvan de kosten voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik door Huurder. Indien hiervan geen sprake is, zijn de kosten voor rekening van Huurder. Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder verzorgd op een zo kort mogelijke termijn. 
c) Verhuurder stelt, voor zover niet reeds bijgevoegd, aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzing ter beschikking via de website van Verhuurder dan wel schriftelijk op verzoek van Huurder. Huurder dient de gebruiksaanwijzing te raadplegen alvorens het Materieel te gebruiken. 
d) In geval van installatie, service en/of onderhoud van Materieel door Verhuurder op locatie van Huurder of elders heeft Verhuurder het recht de werkzaamheden stil te leggen en op te schorten indien Verhuurder zulks uit oogpunt van veiligheid of gezondheid van medewerkers noodzakelijk acht. Verhuurder zal de werkzaamheden hervatten indien zij van oordeel is dat de werkomstandigheden zijn aangepast en aan de toepasselijke veiligheids-, milieu- en/of ARBO-voorschriften wordt voldaan. In dat geval is Verhuurder gerechtigd tot extra tijd om haar werkzaamheden uit te voeren en tevens heeft zij het recht op vergoeding van gemaakte kosten in verband met het betreffende incident. 

Artikel 8 Verplichtingen van Huurder
a) Het Materieel mag alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers in de uitoefening van hun functie worden gebruikt. Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het Materieel en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van het Materieel voor het gebruik dat Huurder van het Materieel wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen. 
b) Huurder is ervoor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en/of richtlijnen in de branche wordt gebruikt. 
c) Huurder is ervoor verantwoordelijk dat Materieel dat uitsluitend door personeel met een specifieke deskundigheid mag worden gebruikt, niet wordt gebruikt door personeel dat deze deskundigheid mist. 
d) Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven gebruiksinstructie – in welke vorm dan ook verstrekt – nauwgezet na te leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde dagelijkse onderhoud, waaronder bij dieselgedreven apparatuur tenminste wordt verstaan controleren van de oliestand, radiateur- en accu-inhoud en bij compressoren bovendien het aftappen van condens. 
e) Tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten wanneer een periodieke onderhoudsbeurt en/of veiligheidsinspectie (gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhouds- en/of veiligheidssticker) uitgevoerd kan komen worden. Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren. 
f) Huurder is gehouden om over alle vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het werken met het Materieel. 
g) Huurder zal het Materieel in goede staat houden en in schone, goede en direct bruikbare staat terug leveren aan Verhuurder, behoudens normale slijtage. Een transporteur die in opdracht van Verhuurder het Materieel komt halen of brengen, heeft geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat van het Materieel te controleren, te tellen en/of de aard van het Materieel vast te stellen. Indien het Materieel voorzien is van een lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal Huurder deze lekbak voor terug levering legen en reinigen. 
h) Verhuurder kan de kosten voor reiniging bij Huurder in rekening brengen. 
i) Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in dit artikel genoemde dagelijkse onderhoud zelf werkzaamheden aan het Materieel uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen of dit door derden te laten doen. 
j) Indien van toepassing draagt Huurder zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen, toe- en afvoer van koelwater, condens afvoer en eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht. 
k) Montage, demontage en installatie van het Materieel vindt plaats door en voor rekening van Huurder, tenzij anders overeengekomen. 
l) Het Materieel is voor risico van Huurder vanaf de start van de huurperiode tot het einde van de huurperiode als bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden. 
m) Huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode het Materieel terstond op gebreken te onderzoeken. Huurder dient eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden, bij gebreke waarvan het Materieel wordt geacht in goede staat te zijn geleverd. 
n) Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan. 

Artikel 9 Prijzen, facturatie en betaling
a) Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven en eventuele verkoopkosten van verbruiksartikelen, vermeerderd met een toeslag voor de kosten van de verhuurverzekering en eventuele overige kosten, te voldoen ongeacht of aan alle administratieve vereisten is voldaan.
De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel in Nederland, België en Duitsland. Voor gebruik in andere landen, op schepen en in de offshore, worden met Huurder aanvullende (tarief)afspraken gemaakt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van niet vooraf afgesproken gebruik van het Materieel in andere dan in dit artikel genoemde landen, op schepen of offshore. 
b) Indien de huurperiode langer duurt dan 30 kalenderdagen is Verhuurder bevoegd de overeengekomen prijzen en/of huurtarieven te wijzigen, indien wettelijke bepalingen of kostprijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven. Uitsluitend indien de in dit artikellid genoemde wijzigingen tot een prijsstijging van meer dan 20% leiden, is Huurder bevoegd de huurovereenkomst, binnen 1 week na kennisgeving van de prijswijziging, op te zeggen. Bij gebreke van opzegging binnen deze termijn en in alle andere gevallen wordt de huur voortgezet overeenkomstig de nieuwe tarieven. 
c) Betaling van de huurtarieven dient in beginsel contant bij terug levering van het Materieel door Huurder te geschieden. Uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder kan betaling na ontvangst van een factuur op rekening plaatsvinden met inachtneming van tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen termijnen. 
In geval Verhuurder bereid is om Huurder in de gelegenheid te stellen de betaling van de huurtarieven na ontvangst van de factuur te voldoen, vindt facturatie plaats of direct na het einde van de huurtermijn of per twee of vier weken, welk moment eerder is. Huurder dient binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur te betalen zonder aftrek of schuldvergelijking. 
d) Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd, alsmede de met de inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de bevoegdheid van Verhuurder om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval Huurder nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen. 
e) Verhuurder kan altijd een borgsom of ander vorm van zekerheid van Huurder eisen. Na het einde van de huurperiode geeft Verhuurder aan Huurder de borg terug onder inhouding van de huur en kosten die Verhuurder heeft gemaakt of moet maken ter herstel of vervanging van of aan het Materieel, indien deze kosten voor rekening van Huurder dienen te komen. Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw, transport, brandstof, verpakking en verbruiksstoffen. 
Dieselgedreven Materieel en/ of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het verbruik wordt bij retour van het Materieel in rekening gebracht. 

Artikel 10 Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen opschorten gedurende een wederzijds overeen te komen termijn van maximaal 1 maand, onder de voorwaarde dat de in overmacht verkerende partij onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan in kennis stelt. Partijen zullen zich beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer besluiten om, indien deze situatie langer duurt dan 2 maanden de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade en kosten gehouden te zijn. Blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren en die Partijen, waaronder begrepen toe- of onderleveranciers, niet in hun macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
a) Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van het Materieel en het niet verwijderen van reststoffen van het Materieel opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Verhuurder na afloop van de huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van 15%. 
b) Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het Materieel. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder en/of van derden op vergoeding van dergelijke schade. 
Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen. 
c) Boetes voor overtredingen met het Materieel die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt, dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te worden voldaan. 
d) De aansprakelijkheid van Verhuurder voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Huurder of uit onrechtmatige daad of anderszins is uitgesloten. 
e) In geval van schade veroorzaakt en/of ontstaan op locatie van Huurder of elders in verband met installatie, service en/of onderhoud door Verhuurder dragen Huurder en Verhuurder te allen tijde ieder hun eigen schade. 
f) Voor zover de aansprakelijkheid van Verhuurder niet kan worden uitgesloten (zoals bedoeld in het vorige lid) zal elke schade, daaronder begrepen onrechtmatig handelen en schade veroorzaakt door medewerkers van Verhuurder en door Verhuurder ingeschakelde derden, beperkt zijn tot directe schade en verder beperkt zijn tot het laagste bedrag van enerzijds 10% van de individuele orderwaarde en anderzijds de waarde van de betreffende order op jaarbasis, per gebeurtenis of reeks van opeenvolgende gebeurtenissen. 
g) De totale aansprakelijkheid van Verhuurder voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 25.000 Euro per gebeurtenis of een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen. 
h) Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade is volledig uitgesloten, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, stagnatie of vertraging van productieprocessen, stagnatie of vertraging bij uitvoering van werk, verlies van omzet, marges, contracten en/of business opportunity. 

Artikel 12 Verzekering
Huurder maakt verplicht gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen tenzij partijen schriftelijk hiervan afwijken. 
a) Huurder is toeslag verschuldigd voor de verzekering bovenop de huursom, die gelijktijdig met de huursom moet worden voldaan. Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn vervalt de dekking en is Huurder volledig aansprakelijk conform artikel 11 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden. Verhuurder zal Huurder op verzoek een verzekeringscertificaat behorende bij de verhuurovereenkomst verstrekken. Ten aanzien van de verzekering geldt voor Huurder het eigen risico zoals aangegeven in het verzekeringscertificaat. Bovenstaande geldt eveneens voor gekentekende voertuigen en ander materieel dat onder het regime van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) valt. Indien uit het verzekeringscertificaat blijkt dat een ongevallen inzittenden verzekering onderdeel uitmaakt van de verzekering dan is Huurder verplicht zorg te dragen dat het maximum toegestane aantal personen niet zal worden overschreden. 
Schade ontstaan door overschrijding van het voorgaande wordt niet gedekt door de verzekering en komt volledig voor rekening van Huurder. Schade die door de verzekering van Verhuurder niet wordt gedekt, zoals, doch niet uitsluitend, schade door inwerking van schadelijke stoffen, komt volledig voor rekening van Huurder. 
b) Indien met Huurder wordt overeengekomen dat Huurder geen gebruik maakt van de in dit artikel genoemde verzekeringen, is Huurder verplicht het Materieel op andere wijze voldoende te verzekeren en dient Huurder voor aanvang van de huur een deugdelijk bewijs van verzekering over te leggen waaruit blijkt dat het Materieel is meeverzekerd en dat de Huurder voldoende verzekerd is en dat de premie is betaald. Verhuurder kan gedurende de huurovereenkomst aan Huurder bewijs vragen van het nog steeds aanwezig zijn van diens verzekering. 
Voor schade en/of vermissing buiten de dekking zoals aangegeven op het verzekeringscertificaat van Verhuurder, geldt het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden. 
c) Bij diefstal geldt een eigen risico zoals vermeld op het verzekeringscertificaat. Een gebeurtenis in de zin van deze verzekering is een voorval, of een reeks van voorvallen met één en dezelfde oorzaak, waaruit een schade ontstaat. 
d) In geval het Materieel wordt geacht een “motorrijtuig” te zijn dan is wettelijke aansprakelijkheid meeverzekerd zoals vermeld op het verzekeringscertificaat en de polis waarnaar in het certificaat wordt verwezen. 

Artikel 13 Annulering of opschorting van een reeds gegeven opdracht
Indien Huurder een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel opschort, dient Verhuurder als volgt schadeloos te worden gesteld: 
20% van de huurprijs i.g.v. annulering uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode 
30% van de huurprijs i.g.v annulering uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode 
40% van de huurprijs i.g.v annulering uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode 
50% van de huurprijs i.g.v annulering uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huurperiode 
100% van de huurprijs i.g.v annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de huurperiode 
Eveneens dient Huurder kosten voor op maat geleverd Materieel of reeds bij derden bestelde of gehuurde materialen, die niet zonder kosten aan de leverancier van Verhuurder kunnen worden geretourneerd, volledig te vergoeden. Indien in geval van opschorting de opdracht alsnog wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen in mindering gebracht op de factuur voor de volledig uitgevoerde opdracht. 

Artikel 14 Ontbinding
a) Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. 
b) In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar goederen onmiddellijk als eigendom van Verhuurder terugnemen. 
c) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder. 

Artikel 15 Onderhuur of overdracht van rechten
a) Het is Huurder niet toegestaan het Materieel door te verhuren, in onderhuur te geven of uit te lenen, aan derden in gebruik te geven of onbeheerd te laten behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. 
b) Huurder is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen (waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen Huurder en Verhuurder, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
Indien een bepaling uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zo veel mogelijk aansluit bij de ongeldige of nietige bepaling. 
 

Algemene Verkoopvoorwaarden
 

Artikel 17 Definities en algemene bepalingen
Voor de toepassing van deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Verhuurder: EQIN B.V., handelend onder de naam EQIN en al haar vestigingen in Nederland
b) Koper: de (potentiële) wederpartij van Verkoper met betrekking tot een (potentiële) koopovereenkomst
c) Partijen: Verkoper en Koper gezamenlijk.
Voor het overige gelden de definities zoals opgenomen in de Algemene Verhuurvoorwaarden van EQIN.  

Artikel 18 Toepasselijkheid
Op rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper betreffende koop en verkoop van Materieel (niet zijnde huur en verhuur) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing en in aanvulling daarop de Algemene Verhuurvoorwaarden van EQIN zoals hiervoor vermeld tenzij voor wat betreft verkoop een specifieke bepaling in deze Verkoopvoorwaarden is opgenomen. 
Verkoper wijst uitdrukkelijk algemene (inkoop)voorwaarden van Koper van de hand. Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden slechts aanvaard indien Verkoper schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 

Artikel 19 Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten 

a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Verkoper zijn geheel vrijblijvend. Verkoper is pas gebonden jegens Koper indien een daartoe bevoegd persoon de overeenkomst schriftelijk aan Koper heeft bevestigd, dan wel per automatische orderbevestiging via email in geval van bestellingen via de webshop. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Verkoper, respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
b) Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven, alsmede gegevens over de eigenschappen van materialen en constructies die worden verstrekt binden Verkoper niet en zijn uitsluitend bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wordt aangeboden. Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen etc. blijven eigendom van Verkoper.
c) Het is Koper niet toegestaan informatie die hij van Verkoper heeft ontvangen te kopiëren, aan derden ter hand stellen of anderszins te verspreiden. Afwijkingen van de hiervoor bedoelde afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven en verder door Verkoper verstrekte gegevens, geven de Koper niet het recht de ontvangst of de betaling van zaken te weigeren of enigerlei vergoeding van Verkoper te verlangen. 

Artikel 20 Meerwerk 
Verkoper heeft het recht om eventueel meerwerk (voor zover van toepassing) afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen Verkoper tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden levert en/of aanbrengt, dan wel anderszins door Verkoper in aanvulling op de in de overeenkomst of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. De toepasselijkheid van art. 7:755 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

rtikel 21 Wijzigingen 
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de materiaalprijzen of andere kostenfactoren, de prijzen van (hulp)materialen, grondstoffen, energie, onderdelen, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, transport of assurantiepremies, een verhoging ondergaan of indien door enige andere omstandigheid de grondslag van de prijsberekening wijzigt, zulks ter uitsluitende beoordeling van Verkoper, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de totstandkoming te voorziene omstandigheden, heeft Verkoper het recht de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs te vermeerderen op basis van de genoemde kostprijsverhogende factoren. In dat geval heeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Ook indien reeds een gedeelte van de overeenkomst is uitgevoerd heeft Verkoper het recht de prijzen voor de nog te leveren hoeveelheden te herzien. 

Artikel 22 Prijs 
De overeengekomen prijzen of tarieven zijn in Euro, exclusief BTW en overige van overheidswege opgelegde heffingen. Bij overeenkomsten in vreemde valuta geldt als overeengekomen prijs de tegenwaarde in Euro’s naar de koersverhouding op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Alle bedragen zijn gebaseerd op levering Ex Works Verkoper (Incoterms 2010), waaronder wordt verstaan het aanbieden gereed voor inlading op een door Verkoper aan te wijzen (vestigings)plaats. De eventueel door Verkoper betaalde vrachtkosten of andere kosten in verband met het vervoer worden aan Koper in rekening gebracht. 

Artikel 23 Verpakking 

Verkoper is niet verplicht tot verpakking tenzij anders overeengekomen. Voor zover de goederen zijn/worden verpakt heeft verkoper het recht de daarmee verband houdende kosten afzonderlijk in rekening te brengen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen neemt Verkoper verpakking niet terug. 

Artikel 24 Montage 

a) Indien is overeengekomen dat Verkoper zaken monteert of assembleert, hetgeen uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging of in de overeenkomst moet zijn vermeld, is de prijs berekend inclusief montage en het gemonteerd opleveren van de zaken op de in de opdrachtbevestiging genoemde plaats. Indien Verkoper, zonder de montage in opdracht te hebben aangenomen, wel bij de montage hulp en/of bijstand van welke aard ook verleent, worden de daarmee verband houdende kosten afzonderlijk aan Koper in rekening gebracht. 
b) Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/of de juiste bewerking van de zaken in gemonteerde staat, assemblage daaronder begrepen, zijn voor rekening van Koper en vallen buiten Verkopers verantwoordelijkheid, behoudens, indien de uitvoering van bedoelde inrichting en/of voorziening door of vanwege Verkoper wordt verricht volgens door of vanwege Verkoper verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. Afgezien van deze laatst vermelde uitzondering, is Koper tegenover Verkoper volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorengenoemde inrichting en/of voorziening. 
c) Koper zorgt voor eigen rekening en risico dat: 
- Verkopers personeel, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en voorts steeds in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien Verkoper het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en Verkoper zulks tijdig aan koper heeft medegedeeld; geschikte behuizing en/of van overheidswege geëiste voorzieningen voor Verkopers personeel aanwezig zijn; de toegangswegen tot de plaats van opstelling en/of assemblage geschikt zijn voor transport; 
- de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage, assemblage daaronder inbegrepen; 
- de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen aanwezig zijn. De nodige en gebruikelijke hulp, werklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën, vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder inbegrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter Verkopers beschikking staan; 
- alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen (al of niet van overheidswege opgelegd) zijn genomen en worden gehandhaafd; 
- bij aanvang van en tijdens de montage, assemblage daaronder begrepen, de betreffende goederen op de juiste plaats aanwezig zijn. 
d) Bij tijdsverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een of meer in de twee vorige leden van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan, als –alle omstandigheden in aanmerking genomen- naar Verkopers oordeel redelijk is. Eventueel hierdoor ontstane extra kosten zijn voor rekening van Koper. 
e) Indien een overnamebeproeving wordt gehouden zal Koper na de bedrijfsvaardige opstelling ter plaatse Verkoper in de gelegenheid stellen die voorproeven te nemen, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die Verkoper noodzakelijk acht. De overnamebeproeving zal binnen de kortst mogelijke tijd na het beëindigen van de voorproeven worden gehouden. De bediening van de betreffende installatie geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van Koper. 
f) Koper stelt alle voor de overnamebeproeving en voor de eventuele voorproeven nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën, vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter Verkopers beschikking. 

Artikel 25 Levertijd 
De termijn voor levering is afhankelijk van: (i) aanvaarding van de opdracht door Verkoper; (ii) vervulling van alle formaliteiten voor de aanvang van de werkzaamheden, en (iii) alle benodigde gegevens in Verkopers bezit zijn. Indien bij de aanneming van de opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn. De opgegeven en/of overeengekomen tijd van levering is overigens een opgave bij benadering. De overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, zal Koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Koper heeft niet het recht om de betreffende werkzaamheden zelf te verrichten of door derden te doen verrichten. 

Artikel 26 Aflevering 
De levering wordt geacht plaats te hebben gevonden indien de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling van Verkoper, ter beproeving in Verkopers bedrijf gereed zijn of, indien zij niet in Verkopers bedrijf worden beproefd, wanneer zij ter goedkeuring, respectievelijk ter verzending gereed zijn, een en ander nadat Verkoper de koper daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld. 
Ditzelfde geldt indien Verkoper heeft aangenomen de goederen te monteren en/of te assembleren. Plaats van aflevering is derhalve steeds Verkopers bedrijf (Ex Works, Incoterms 2010). 
Indien is overeengekomen dat de goederen door Verkoper worden verzonden geldt het moment dat de transporteur de goederen op het door de koper aangegeven adres heeft afgeleverd als moment van levering. 

Artikel 27 Risico 
Na levering zoals bedoeld in artikel 26 draagt Koper het risico van verlies en/of beschadiging van de geleverde zaken. 

Artikel 28 Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom gaat over op Koper nadat Koper aan alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien volledig heeft voldaan. Koper is niet gerechtigd voor dat tijdstip de geleverde zaken te vervreemden, aan derden in gebruik te geven, te verpanden of te verbruiken, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen. Koper is bevoegd de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Koper is verplicht Verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van het feit, dat derden (mogelijk) rechten doen gelden op de producten, waarop Verkopers eigendomsvoorbehoud rust. Iedere betaling die Verkoper van Koper ontvangt zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper heeft ten aanzien waarvan geen eigendomsvoorbehoud in de zin van dit artikel geldt. 

Artikel 29 Betaling 

Voor zover niet uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De genoemde betalingstermijn is een fatale termijn en Koper verkeert van rechtswege in verzuim indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Verkoper heeft het recht om rente over onbetaalde facturen in rekening te brengen. Het rentepercentage dat van toepassing is, is de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking. In geval van bestellingen via de webshop dient Koper vooraf door middel van een automatische incasso te betalen. 
Indien Koper in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft Verkoper het recht de verdere uitvoering van alle tussen Verkoper en Koper lopende overeenkomsten op te schorten. Koper is niet gerechtigd betaling op te schorten of kosten/claims te verrekenen. Indien Koper een factuur van Verkoper gedeeltelijk betwist is Koper verplicht het onbetwiste gedeelte te betalen. Verkoper is gerechtigd, indien op enig moment bij Verkoper gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Koper, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat Koper deugdelijke zekerheid stelt. 

Artikel 30 Opschorting en ontbinding 

a) Indien Koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf, wordt Koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verkoper het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van deze en van alle overige met Koper lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar Verkopers keuze, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de aan Verkoper verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Verkoper ten laste van Koper heeft of krijgt direct opeisbaar. Tevens heeft Verkoper in dat geval het recht de geleverde goederen onmiddellijk in eigendom terug te nemen. 
b) Indien Verkoper de uitvoering van de overeenkomst opschort zal Verkoper de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige materialen voor rekening en risico van de Koper opslaan en zal deze Verkoper de contractuele prijs betalen, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende alsmede met de eventueel reeds betaalde termijnen. Indien Verkoper krachtens enig aan Verkoper uit deze voorwaarden voortvloeiend recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, dan heeft Verkoper het recht van Koper te verlangen dat hij de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tegen betaling van de overeengekomen prijs verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan Verkoper naar haar keuze de goederen voor rekening en risico van Koper zal opslaan, dan wel verkopen. 

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verkoper voortvloeien uit het niet nakomen door Koper van enige verplichting uit de overeenkomst en uit deze voorwaarden zijn geheel voor rekening van de Koper. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de werkelijk gemaakte incassokosten in rekening te brengen. 

Artikel 31 Annulering 

Indien Koper de aan Verkoper verstrekte opdracht wenst te annuleren en Verkoper daarmee schriftelijk akkoord gaat is Koper verplicht –behoudens andersluidende schriftelijke afspraak- de door Verkoper al dan niet op termijn ingekochte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door Verkoper betaalde prijs van Verkoper over te nemen en Verkoper onder meer wegens winstderving schadeloos te stellen; een en ander onverminderd Verkoper verder toekomende rechten. 

Artikel 32 Reclames 

Bij een afwijking van de hoeveelheid van de afgeleverde zaken dient Koper terstond na de ontvangst schriftelijk te reclameren bij Verkoper. Behoudens tegenbewijs gelden de door Verkoper op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten opgegeven hoeveelheden. Alle reclames dienen in elk geval binnen twee dagen na aflevering van de zaken door Verkoper te zijn ontvangen, op straffe van verval van elke aanspraak. Verwerkte en verbruikte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd. Geringe afwijkingen binnen de gebruikelijke toleranties zullen Koper geen grond kunnen vormen voor reclamering. Na het ontdekken van enig gebrek is Koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken. Koper zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik. Koper heeft geen recht tot reclameren met betrekking tot producten ten aanzien waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Het staat Koper niet vrij de producten te retourneren voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 

Artikel 33 Garantie 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Verkoper garantie op geleverde zaken gedurende twaalf (12) maanden na aflevering (in de zin van artikel 26) betreffende materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Verkoper voor haar rekening de fouten herstelt of – zulks ter uitsluitende beoordeling van Verkoper - het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt en door een nieuwe levering vervangt. Indien Verkoper ter voldoening aan de garantieverplichtingen (onderdelen van) geleverde producten vervangt, worden de vervangen (onderdelen van) producten Verkopers eigendom. Alle kosten die uitgaan boven de hierboven vermelde omschreven verplichting zijn voor rekening van Koper, zoals onder meer transportkosten, reiskosten en kosten van demontage en montage. Ingeval Verkoper ter uitvoering van de garantieverplichting reparatieactiviteiten aan geleverde producten verricht blijven de desbetreffende producten volledig voor risico van Koper. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat Koper het complete, originele product aanlevert en aan Verkoper ter beschikking stelt met daarbij de originele aankoopnota. 
De garantie geldt niet: 
a) Indien fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; 
b) Indien Verkoper in overeenstemming met de overeenkomst gebruikt materiaal of gebruikte (tweedehands) zaken levert behalve indien het apparatuur van het merk Fronius® betreft, dan geldt een garantietermijn van zes (6) maanden; 
c) Indien de oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden aangetoond; 
d) Indien niet alle voor het gebruik van het product gegeven instructies en andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen; 
e) Op geleverde verbruiksgoederen (consumables) voor zover verbruikt c.q. niet geretourneerd; 
f) In geval van slijtage, geen of onvoldoende onderhoud (o.a. kalibratie), opslag onder onvolledige of onjuiste condities, weersinvloeden of andere van buiten komende oorzaken. 
Indien producten ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor onderdelen en toebehoren op apparatuur die Verkoper niet zelf vervaardigt verleent Verkoper niet meer garantie dan door haar leveranciers aan Verkoper wordt gegeven. Indien Verkoper zich verbonden heeft de producten te monteren c.q. te installeren, geldt de garantieverplichting daarvoor alleen ingeval sprake is van ondeugdelijke montage c.q. installatie, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt twaalf maanden na de aflevering in de zin van artikel 26. 
De garantie vervalt indien: 
a) Koper op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten; 
b) Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die uit deze of enige daarmee samenhangende overeenkomst doorvloeit, zoals onder meer de in deze vermelde verplichtingen ten aanzien van inspectie en reclamering. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Verkoper uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland. 

Artikel 34 Aansprakelijkheid 
De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot nakoming van de in artikel 33 opgenomen garantieverplichting tot herstel of vervanging. 
Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of ernstige grove schuld van het management van Verkoper is Verkoper nimmer aansprakelijk voor enige schade van Koper. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is in alle gevallen uitgesloten.
Indien en voor zover Verkoper, ondanks hetgeen hiervoor is gesteld aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid jegens Koper uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waaronder mede verstaan wordt een reeks van samenhangende gebeurtenissen) in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag van de desbetreffende koopsom. 
Koper is verplicht Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade die Verkoper lijdt als gevolg van de uitvoering van de opdracht van Koper. 
Verkoper is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door gebruik van gegevens die aan Verkoper door of vanwege Koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Indien Verkoper in de met Koper gesloten overeenkomst dan wel in de opdrachtbevestiging naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die betrekking hebben op de producten verwijst, dan wordt Koper geacht deze te kennen, tenzij hij Verkoper schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Verkoper de Koper over deze voorschriften nader informeren. Koper verplicht zich te allen tijde haar afnemers schriftelijk in kennis te stellen van bovengenoemde voorschriften. 

Artikel 35 Overmacht 

Onverminderd aan Verkoper verder toekomende rechten, heeft Verkoper het recht indien Verkoper door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar haar keuze, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst door Verkoper redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen invoer en/of uitvoer en/of deviezenrestricties, waterschade, overstroming, defecten aan machines c.q. installaties, oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in Verkopers bedrijf of in dat van toeleveranciers en vertraagde levering, door welke oorzaak dan ook, van de door Verkoper bestelde materialen; al het vorenstaande, zowel in Nederland als in de landen van oorsprong of herkomst als in gebieden waar de door Verkoper bestelde materialen getransporteerd of bewerkt worden en ongeacht of een en ander door Verkoper kon worden voorzien. 

Download algemene voorwaarden

Algemene_Verhuur-_en_Verkoopvoorwaarden_EQIN_B.V

.pdf | 181 KB

eqin materiaal container 12 x 2.5 M

artikelnummer

Heb je vragen over dit product?

0800 837 48 73 0800 837 211