Direct naar de content Direct naar de footer
eqin header image

Privacy

PRIVACYVERKLARING


Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen op welke wijze EQIN Groep (Eqin Holding B.V., Eqin B.V., Eqin Industrial B.V. , Eqin N.V. en Eqin Deutschland GmbH) (hierna “EQIN”) persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen EQIN heeft genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen.

 

Contactgegevens van EQIN

Eqin B.V., Theemsweg 2, Havennummer 5101, 3197 KM Rotterdam-Botlek, Nederland +31 (0) 800 8374873, www.eqin.eu.

Eqin N.V., Oosterweelsteenweg 57, Havennummer 269, 2030 Antwerpen, België +32 (0) 3 609 4300, www.eqin.eu.

Eqin Deutschland GmbH, Fürstenwinkel 5, 32549 Bad Oeynhausen, Deutschland +31 (0) 800 8374873, www.eqin.eu.


De compliance en privacy functionaris van EQIN is te bereiken per email via compliance@eqin.eu.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

EQIN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten en/of functionaliteiten die u op onze website gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens, waaronder uw wachtwoord;
 • BSN nummer;
 • Opleidingsniveau, waaronder uw vooropleidingen en diploma’s;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het invullen van de notitie onder contact).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via compliance@eqin.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In het kader van onze dienstverlening aan klanten, opdrachtgevers en overige wederpartijen verwerkt EQIN uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De mogelijkheid te bieden zaken te kopen of huren via onze website en gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten op onze website;
 • Om een klacht van uw bedrijf of een reactie op een klacht te kunnen verwerken en om u te benaderen over een klacht;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Verzenden van (elektronische) uitnodigingen, nieuwsbrieven en/of aanbiedingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming of profiling

EQIN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EQIN) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EQIN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens

Intern: EQIN deelt persoonsgegevens uitsluitend met EQIN medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het verrichten van hun werkzaamheden.

Extern: EQIN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. EQIN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tevens verstrekt EQIN in sommige gevallen persoonsgegevens aan externe partijen die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. EQIN heeft met deze externe partijen eveneens contracten afgesloten, waardoor een gelijkwaardige bescherming van persoonsgegevens wordt geboden als in Europa. Binnen EQIN zijn bindende bedrijfsvoorschriften die een gelijkwaardige bescherming van Persoonsgegevens waarborgen binnen de vestigingen van EQIN, zowel binnen als buiten Europa.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EQIN gebruikt alleen technische cookies, functionele cookies en analytische cookies (dus geen tracking cookies), die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze géén cookies meer opslaat (bijv. via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout kunt u uzelf uitsluiten van Google Analytics d.m.v. een opt-out plugin). Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EQIN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@eqin.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EQIN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met EQIN via compliance@eqin.eu.

 

Klachten

Indien u een klacht bij EQIN wil indienen dan kunt u contact opnemen met onze compliance en privacy functionaris die te bereiken is via compliance@eqin.eu. Mocht u er desondanks niet samen uitkomen dan heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

EQIN kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruikt EQIN niet zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 2 mei 2022.

eqin materiaal container 12 x 2.5 M

artikelnummer

Heb je vragen over dit product?

0800 837 48 73 0800 837 211